Приш­видшен­ня пок­риття якіс­ним Ін­терне­том та зв’яз­ком усіх то­чок Ук­ра­їни об­го­во­рив Пре­зи­дент Во­ло­ди­мир Зе­ленсь­кий з пред­став­ни­ка­ми най­більших опе­ра­то­рів зв’яз­ку. Зок­ре­ма, йшло­ся про за­без­пе­чен­ня зв’яз­ком ма­лень­ких міс­те­чок, його вста­нов­лення у па­са­жирсь­ких по­тя­гах «Ук­рза­ліз­ни­ці» та на до­ро­гах, які бу­ду­ють у ме­жах прог­ра­ми «Ве­ли­ке бу­дів­ниц­тво».

— За­раз в Ук­ра­їні 5 ти­сяч 800 ма­лень­ких міс­те­чок, де не­має зв’яз­ку. Я сам ба­чу це, ко­ли їж­джу в ці міс­течка. І не сек­рет, що на де­яких до­ро­гах лю­ди по пів­го­ди­ни не ма­ють жод­но­го зв’яз­ку вза­га­лі. Тре­ба змі­ню­ва­ти це, і змі­ню­ва­ти швид­ше, — ска­зав Во­ло­ди­мир Зе­ленсь­кий.

Пре­зи­дент на­га­дав, що в лип­ні 2019 ро­ку він під­пи­сав Указ № 497 «Про де­які за­хо­ди з пок­ра­щен­ня дос­ту­пу до мо­біль­но­го Ін­терне­ту». Для його ре­алі­за­ції во­се­ни мо­біль­ні опе­ра­то­ри під­пи­са­ли в Ма­рі­упо­лі ме­мо­ран­дум з уря­дом, ме­та яко­го — за­без­пе­чен­ня мак­си­маль­но­го пок­риття те­ри­то­рії Ук­ра­їни ме­ре­жа­ми ру­хо­мо­го (мо­біль­но­го) зв’яз­ку чет­верто­го та п’ято­го по­ко­лінь, на­дан­ня ши­ро­кос­му­го­во­го дос­ту­пу до мо­біль­но­го Ін­терне­ту. Пре­зи­дент на­го­ло­сив, що хо­тів би швид­ше по­ба­чи­ти ви­ко­нан­ня цього ука­зу в пов­но­му об­ся­зі.

— Ду­же ті­шить ста­тис­ти­ка за кві­тень — впер­ше мо­біль­ний ши­ро­кос­му­го­вий дос­туп до Ін­терне­ту з’явив­ся у 870 на­се­ле­них пун­ктах, у яких про­жи­ває 390 ти­сяч осіб, а до­дат­ко­вий опе­ра­тор з’явив­ся ще в 550 пун­ктах. Це мож­ли­во! Да­вай­те ру­ха­ти­ся швид­ки­ми тем­па­ми й на­да­лі, — заз­на­чив Гла­ва дер­жа­ви.

На зус­трі­чі об­го­во­ри­ли не­об­хідні за­ко­но­дав­чі іні­ці­ати­ви для приш­видшен­ня пок­риття мо­біль­ним зв’яз­ком, пот­ре­бу спів­пра­ці з міс­це­вою вла­дою, а та­кож мож­ли­вість роз­робки дер­жавно-при­ват­них про­ек­тів у цьому нап­ря­мі.

— Жит­тя змі­ни­ло­ся, во­но біль­ше пе­рей­шло в он­лайн: ми ба­га­то чо­го — і лі­ки, і про­дук­ти хар­чу­ван­ня — за­мов­ля­ємо по Ін­терне­ту. То­му я хо­тів би, щоб ми приш­видши­ли тем­пи якіс­но­го пок­риття на­шої кра­їни. Я ро­зу­мію, що тех­но­ло­гіч­но, на­пев­но, це склад­но зро­би­ти, але ви ба­чи­те, що та­кі ін­фекції й та­кі вик­ли­ки — во­ни не че­ка­ють на­ших з ва­ми пла­нів. Кра­їну тре­ба з’єд­на­ти не ли­ше до­рожньою ін­фраструк­ту­рою, а й вір­ту­аль­ною, — під­су­му­вав Пре­зи­дент.

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

Будь ласка, введіть свій коментар!
Будь ласка, введіть своє ім'я тут